Vad gör vi när skolans egna resurser inte räcker till? 3(4)

Leave a Comment

Om vi har en verksamhet som bedrivs professionellt, med tillräckliga personella resurser och vi ändå inte lyckas med alla barn vad gör vi då?
I skolans egna resurser ovan räknar jag naturligtvis in hela elevhälsan.
När då skolan själv inte kan reda ut en situation för en elev måste vi vidga perspektivet till det som jag vill kalla skolsamhället. Med det begreppet avses t.ex. socialtjänst och hälso- och sjukvård, men även alla institutioner, föreningar och individer som på ett eller annat sätt kan bidra till att en ung växande människa kan hitta sin väg till ett gott liv.
När det gäller socialtjänsten och hälso- och sjukvården har de i sina uppdrag insatser för barn och unga. Från 1 januari 2010 har de även skyldigheten att upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Dessa planer skall upprättas när en individ behöver stöd från flera aktörer och en samordning av stödet behövs för att stödet skall bli framgångsrikt. Tyvärr finns inte skolan nämnd i denna lagstiftning, med skolan har i sin egen lagstiftning skyldighet att samverka, tydligast i förhållande till socialtjänsten. I många län har slutits lokala överenskommelser som lyfter in skolan, och ger den samma rätt att påkalla behovet av en SIP.
Där arbetet med SIP hittat sina former vittnar många berörda om att arbetet med SIP och planen i sig varit av avgörande betydelse för ett framgångsrikt arbete.
Samordning av insatser har förvisso förekommit långt före SIP-lagstiftningen, även då med övervägande positiva effekter.
Så då till oss alla som vill att det skall gå de unga väl. Hur kan vi medverka? Skolan är samhällets svar på att hjälpa de unga att förvärva en kompetens som rimligt väl svarar mot de krav som tillvaron ställer. Skolan finns inte till för sin egen skull. Om vi alla i samspel med de unga tydliggör detta förhållande är vi till stor hjälp. Att skolan och skolsamhället från tid till annan ifrågasätts får inte dölja att skolgång, och den därav följande kompetenstillväxten, är den enskilt viktigaste faktorn för att få ett gott liv. Trots att kvalitén alltid behöver diskuteras.

För en utförligare beskrivning av SIP se SIP på SKL